consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

N1/2010 - Redacció del projecte modificat d'obres d'urbanització bàsiques de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat

Realització del projecte modificat d'obres d'urbanització bàsiques de l'ARE Ronda Sud-Aeroport, al Prat de Llobregat, per tal de poder adequar-se a l'entorn i adaptar-se als criteris urbanístics i normes tècniques de caire municipal, així com reestructurar el projecte a fi de fer possible la seva execució per fases

Tipus licitació: Serveis
Estat: Adjudicat
Publicació d'ofertes
Tipus procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: 22/03/2010
Data límit presentació ofertes: 07/04/2010
Import licitació: 30.000 EUR
Adjudicat
Adjudicat definitivament a: Servicios y Proyectos de Ingeniería y Consulting, Ingenieros Asociados, SA
Data adjudicació definitiva: 29/04/2010
Organ adjudicacio definitiva: Gerent
Import adjudicació definitiva: 24.218,75 EUR

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06