consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

N3/2010 - Redacció del projecte d'obres d'urbanització complementàries de l'ARE Ronda Sud - Aeroport, del Prat de Llobregat

Realització del projecte constructiu d'obres d'urbanització complementàries de l'ARE Ronda Sud - Aeroport que incorpori, pel que fa als espais lliures previstos i a la vialitat, una adequada definició dels mateixos a partir d'un estudi detallat de l'àmbit i de la seva adequada connexió amb l'entorn existent, tot adaptant-se als criteris urbanístics i normes tècniques de caire municipal

Tipus licitació: Serveis
Estat: Adjudicat
Publicació d'ofertes
Tipus procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: 05/05/2010
Data límit presentació ofertes: 26/05/2010
Import licitació: 55.000 EUR
Adjudicat
Adjudicat definitivament a: Roselló-Sangenís arquitectes, SCP
Data adjudicació definitiva: 18/06/2010
Organ adjudicacio definitiva: Gerent
Import adjudicació definitiva: 41.800,00 EUR

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06