consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
1

Àrea Residencial Estratègica de la Ronda Sud - Aeroport

Els terrenys que integren l’àmbit de l’ARE Ronda Sud-Aeroport estaven classificats fins a la data de sòl urbà i qualificats d’equipaments i zones verdes. Al juliol de 2008, l’Ajuntament del Prat va iniciar la tramitació d’ una modificació de planejament general als efectes de classificar els mateixos com a sòl urbà no consolidat i possibilitar que el Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques permetés la immediata implantació en aquest àmbit de 776 habitatges (dels quals el 67% se subjectarà a un règim de protecció) i de 10.000 m2 de sostre destinats a altres activitats. El projecte, que recupera la façana de la Ronda Sud, té continuïtat amb l’ARE Eixample Sud.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06