consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Criteris i objectius

El desenvolupament del sector Eixample Nord, inserit en el conjunt de dinàmiques que caracteritzen la complexitat del sistema metropolità, comportarà significatius processos de requalificació urbana i territorial i s’inspirarà en els criteris de

 • ordenació urbana sostenible
 • diversitat d’usos
 • activitats compatibles amb la residència i mobilitat sostenible

El sector es destinarà a usos residencials, comercials, terciaris i d’activitats econòmiques, esdevenint un àmbit de fort creixement del nucli urbà del Prat de Llobregat per la seva vessant septrentional.

El model de ciutat que s’implantarà segueix el model de ciutat compacta, complexa i integradora que ha aprofundit en els valors i aspectes positius del Prat actual i que s’ha reflectit en els nivells de satisfacció ciutadana. S’instal·larà un model de ciutat amb activitat econòmica i amb actuacions residencials que tindrà en compte la interconnexió amb les 900 Ha dels espais naturals reforçats pel parc agrari que juguen un paper reequilibrador dels impactes que té el port i l’aeroport i les diferents grans infraestructures metropolitanes.

D’aquesta manera, l’ordenació perseguirà els següents objectius:
 • Densitat alta, aprofitament del sòl, del subsòl i del vol adaptat a les característiques específiques del Prat: terreny deltaic, atmosfera marítima, espai aeri amb servituds tecnològiques i preponderància del riu.
 • Impuls dels eixos cívics de suport a l’activitat pública col·lectiva  (estació intermodal, parcs i equipaments ) i privada (comercial, cultural, recreatiu) situant  els terciaris també com espais de “porta” urbana.
 • Superació de la barrera de l’autovia mitjançant el seu cobriment tot assegurant una adequada continuïtat amb els nous sectors de creixement, amb una òptima connexió amb la trama viària, el nucli antic actual, el nou eixample i les interconnexions amb les estacions de transport públic (rodalies, metro i bus).
 • Ordenació urbanística sostenible, amb presència d’aprofitament climàtic, arquitectura passiva i eficiència energètica, tot prestant especial atenció a la gestió del cicle de l’aigua. A aquests efectes, l’ordenació de l’àmbit tindrà en compte el següent:

          - Aplicació dels objectius del capítol 4 del manual Recomendaciones para el planeamiento urbanistico energeticamente eficiente editada per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energia (IDAE), del Ministerio de Ciencia y Tecnologia, i la Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà.

          - Incorporació de sistemes d’estalvi d’energia i energies renovables (solar, fotovoltaica, geotèrmica, eòlica, etc.) amb el recompte mitjançant indicadors comparables amb models convencionals,  de reducció de CO2 i de criteris d’arquitectura ambientalment bioclimàtica i de reducció de consum i elements de baix consum en habitatges i activitats: ventilació creuada, insolació assegurada a tots els habitatges, entre d’altres.

          - L’equilibri hidrològic i hidràulic del Prat es basa en un sistema de subministrament d’aigua potable altament autosuficient degut a les singulars característiques del subsòl, els aqüífers i l’aprofitament hidràulic històric. En aquest sentit, és especialment sensible la necessitat de prevenir episodis d’impermeabilització excessiva i promoure bases de laminació en espais públics de parc urbà integrades en el seu disseny preferentment per a avingudes dels períodes dels 500 anys. Així mateix, en la línia d’una nova cultura de l’aigua, són elements a prioritzar l’estalvi del consum, la reutilització d’aigües grises i el correcte aprofitament de xarxes urbanes separatives per al reequilibrament dels aqüífers.

          - Pel que fa als residus, es garantirà un equilibri entre un baix consum energètic global i la compatibilitat amb l’ús social de l’espai públic sense obstacles molestos a la via pública.

          - Es protegirà el teixit residencial de les fonts d’emissió d’impactes sonors.


 • Diversitat d’usos i activitats compatibles amb la residència, la qual també ha de comptar amb una diversitat d’oferta que estigui a l’abast de tots els ciutadans. En aquest sentit, el desenvolupament del sector persegueix:

  - Respondre a les necessitats de creixement residencials tant per a la demanda pròpia com per a la demanda generada per la localització de nous llocs de treball.

  - Incorporar al sector uns 8000 habitatges i afavorir el salt qualitatiu cap a una ciutat mitjana ben comunicada amb transport públic.

  - Oferir un nou sector d’activitat econòmica, que, per les característiques de l’entorn - amb activitat aeroportuària, logística portuària, la Fira, el metro, el TAV i l’activitat productiva urbana-, ha de possibilitar la implantació de sectors estratègics de dimensió nacional i d’alt valor afegit.

  - Reservar espais per a indústria de resituació i modernització i per facilitar el trasllat de l’activitat obsoleta en l’entorn urbà.

  - Proposta de creixement i extensió dels eixos comercials.

 • Mobilitat sostenible, on el transport públic sigui prioritari sobre el privat, on es faci un ús racional i proporcionat de l’espai públic i es fomentin els itineraris per a vianants i bicicletes. Es pretén definir en aquest sentit una xarxa viària bàsica de cotxes i transport públic i una xarxa per a bicicletes connectada als centres de treball, equipaments esportius i educatius, així com reconèixer un seguit de corredors peatonals i comercials.
  En aquest sentit, l’ordenació es basarà en una mobilitat intermodal tenint en compte els elements de partida següents: Connexions urbanes, accessos i vialitat cap a l’estació intermodal ferrocarril-metro-bus. Estructuració de la proposta amb les línies L1 i L9 i les estacions pròpies del sector. Xarxa de vianants, bicicletes i verd urbà. Afrontar la mobilitat generada i demanda d’aparcament pel propi sector i per la seva interconnexió amb les preexistències urbanes i de vies ràpides amb criteris de sostenibilitat.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06