consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Sostenibilitat

L’ordenació de l’àmbit tindrà en compte el següent:

      - Aplicació dels objectius del capítol 4 del manual Recomendaciones para el planeamiento urbanistico energeticamente eficiente editada per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energia (IDAE), del Ministerio de Ciencia y Tecnologia, i la Fundación Privada Institut Ildefons Cerdà.

      - Incorporació de sistemes d’estalvi d’energia i energies renovables (solar, fotovoltaica, geotèrmica, eòlica, etc.) amb el recompte mitjançant indicadors comparables amb models convencionals,  de reducció de CO2 i de criteris d’arquitectura ambientalment bioclimàtica i de reducció de consum i elements de baix consum en habitatges i activitats: ventilació creuada, insolació assegurada a tots els habitatges, entre d’altres.

      - L’equilibri hidrològic i hidràulic del Prat es basa en un sistema de subministrament d’aigua potable altament autosuficient degut a les singulars característiques del subsòl, els aqüífers i l’aprofitament hidràulic històric. En aquest sentit, és especialment sensible la necessitat de prevenir episodis d’impermeabilització excessiva i promoure bases de laminació en espais públics de parc urbà integrades en el seu disseny preferentment per a avingudes dels períodes dels 500 anys. Així mateix, en la línia d’una nova cultura de l’aigua, són elements a prioritzar l’estalvi del consum, la reutilització d’aigües grises i el correcte aprofitament de xarxes urbanes separatives per al reequilibrament dels aqüífers.

      - Pel que fa als residus, es garantirà un equilibri entre un baix consum energètic global i la compatibilitat amb l’ús social de l’espai públic sense obstacles molestos a la via pública.

      - Es protegirà el teixit residencial de les fonts d’emissió d’impactes sonors.

El document de directrius i estratègies d'ordenació aprovat té un capítol dedicat a les estratègies i directrius ambientals, que conclou actuacions a realitzar tant pel que fa a l'ocupació del sòl i a la diversitat d'usos, com respecte al cicle de l'aigua i a l'eficiència energètica. 

El document aprovat, entre els seus annexos incorpora l'Estudi de drenatge urbà al Prat Nord elaborat per Typsa el novembre de 2009 i l'Informe de Sostenibilitat ambiental preliminar signat pel biòleg Josep Lascurain, el qual al seu torn, porta annex el document sobre energia signat per Aleksandar Ivancic.


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06