consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Ordenació i quadre de dades

Els paràmetres urbanístics en els que es basarà l’ordenació seran els següents:

Àmbit: centre direccional i sistemes adscrits.  Superfície: 1.639.042 m2s.

Sistemes: 74,4% de l'àmbit.

  • Vialitat: 367.019 m2
  • Equipaments: 183.699 m2
  • Zones verdes: 668.573 m2

Zones: 25,6% de l'àmbit

  • sostre d'activitats: 643.650 m2st. Aproximadament 20.000 - 30.000 llocs de treball. Pràcticament 80.000 m2st amb destí comercial i una gran superfície.
  • sostre residencial: 675.310 m2st. Un màxim de 8.000 habitatges, dels quals la meitat se subjectaria a un règim de protecció. Atenent a una ràtio de persones per habitatge de 2,40, resulta un nombre total màxim d'habitants de 19.200.

Edificabilitat Bruta Global: 0,80 m2st/m2s.

 


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06